Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Czasownik "być" - Verbum "sum"

Czasownik sum, esse, fui - być

 1. Tryb oznajmujÄ…cy - Indicativus

  Os.PraesensImperfectumFuturum I
  Sing.1.sum jestemeram byłemero b�d�
  2.es jesteśeras byłeśeris b�dziesz
  3.est jesterat by�erit b�dzie
  Plur.1.sumus jesteďż˝myerāmus byliďż˝myerĭmus bďż˝dziemy
  2.estis jesteďż˝cieerātis byliďż˝cieerĭtis bďż˝dziecie
  3.sunt s�erant bylierunt b�d�

  Podobnie, jak w przypadku innych czasownik�w, z tematu perfecti fu- tworzy si� czas przesz�y dokonany (perfectum), zaprzesz�y (plusquamperfectum) oraz przysz�y II (futurum II - futurum secundum). Perfectum wyra�a czynno�� przesz�� dokonan�, plusquamperfectum wyra�a czynno�� przesz�� poprzedzaj�c� inn� czynno�� przesz��, a futurum II wyra�a czynno�� przysz�� poprzedzaj�c� inn� czynno�� przysz��.

  Os.PerfectumPlusquamperf.Futurum II
  Sing.1.fu-i byďż˝emfu-ĕram byďż˝emfu-ĕro bďż˝dďż˝
  2.fu-isti byďż˝eďż˝fu-ĕras byďż˝eďż˝fu-ĕris bďż˝dziesz
  3.fu-it byďż˝fu-ĕrat byďż˝fu-ĕrit bďż˝dzie
  Plur.1.fu-ĭmus byliďż˝myfu-erāmus byliďż˝myfu-erĭmus bďż˝dziemy
  2.fu-istis byliďż˝ciefu-erātis byliďż˝ciefu-erĭtis bďż˝dziecie
  3.fu-ērunt bylifu-ĕrant byli (byďż˝y)fu-ĕrint bďż˝dďż˝

 2. Tryb rozkazuj�cy - Imperativus:
  • 2. os. l.poj. es! lub esto! - bďż˝dďż˝!
  • 2. os. l.mn. este! lub estote! - bďż˝dďż˝cie!
  • 3. os. l.poj. esto! - niech bďż˝dzie!
  • 3. os. l.mn. sunto! - niech bďż˝dďż˝!

 3. Tryb przypuszczaj�cy - Coniunctivus/Subiunctivus

  Os.PraesensImperfectumPerfectumPlusquamperf.
  Sing.1.sim, siem, fuamesse-m, foremfu-ĕrimfuisse-m
  2.sis, sies, fuasesse-s, foresfu-ĕrisfuisse-s
  3.sit, siet, fuatesse-t, foretfu-ĕritfuisse-t
  Plur.1.simusessē-musfu-erĭmusfuissē-mus
  2.sitisessē-tisfu-erĭtisfuissē-tis
  3.sint, sient, fuantesse-nt, forentfu-ĕrintfuisse-nt

 4. Bezokoliczniki:
  • infinitivus praesentis activi: esse
  • infinitivus perfecti activi: fuisse
  • infinitivus futuri activi: futurus esse

 5. Czasownik sum, esse, fui tworzy tylko jeden imies��w: participium futuri activi: futurus, -a, -um lub fore. Nie istnieje dla niego imies��w w czasie tera�niejszym lub przesz�ym; nie posiada r�wnie� gerundium ani supinum.

 6. Czasownik sum, esse, fui tworzy z�o�enia (Composita), kt�re odmieniaj� si� tak samo, jak ten czasownik. S� to mi�dzy innymi:

  ab + sum = absum, abesse, afui - byďż˝ nieobecnym
  ad + sum = adsum, adesse, affui - byďż˝ obecnym
  de + sum = desum, deesse, defui - brakowaďż˝
  in + sum = insum, inesse, fui - znajdowaďż˝ siďż˝ w czymďż˝
  inter + sum = intersum, interesse, interfui - braďż˝ udziaďż˝ w czymďż˝
  ob + sum = obsum, obesse, obfui - przeszkadzaďż˝
  prae + sum = praesum, praesse, praefui - przewodniczyďż˝
  pro + sum = prosum, prodesse, profui - pomagaďż˝
  sub + sum = subsum, subesse, subfui - byďż˝ pod, byďż˝ blisko
  super + sum = supersum, superesse, superfui - zostaďż˝, przetrwaďż˝Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.