Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Argonauci

10. Symplegady

Hóc factó1 Phíneus, ut pró tantó benefició meritam grátiam referret, Iásoní démónstrávit quá ratióne Symplégadés vítáre posset. Symplégadés autem duae erant rúpés ingentí mágnitúdine, quae á Iove positae erant eó cónsilió2, né quis3 ad Colchida perveníret. Hae parvó interválló4 in marí natábant, et sí quid in medium spatium5 vénerat, incrédibilí celeritáte concurrébant. Postquam igitur á Phíneó doctus est quid faciendum esset6, Iásón sublátís ancorís7 návem solvit, et léní ventó próvectus mox ad Symplégadés appropinquávit. Tum in prórá stáns columbam quam in manú tenébat émísit. Illa réctá viá per medium spatium volávit, et priusquam rúpés cónflíxérunt, incolumis évásit caudá tantum ámissá. Tum rúpés utrimque discessérunt; antequam tamen rúrsus concurrerent, Argonautae, bene intellegentés omnem spem salútis in celeritáte positam esse, summá ví rémís contendérunt et návem incolumem perdúxérunt. Hóc factó dís8 grátiás máximás égérunt, quórum auxilió é tantó perículó éreptí essent; omnés enim sciébant nón sine auxilió deórum rem tam félíciter événisse. [ pokaż tłumaczenie ]


1 Hóc factó. Ablativus absolutus. Często zastępuje zdanie podrzędne czasu, przyczyny, warunku itp.
2 eó cónsilió. Częste wyrażenie oznaczające "po to", "w tym celu", "tak, aby".
3 né quis. "Aby nikt". Negatywne zdania celu i rezultatu można rozróżnić po cząstce: "né", "né quís" - zdanie celu; "ut nón", "ut némó" - zdanie rezultatu.
4 parvó interválló. Ablativus absolutus.
5 in medium spatium. Dosłownie: "w środkową przestrzeń".
6 quid faciendum esset. "Co należało uczynić". Koniugacja omowna bierna: gerundivum z "sum" oznacza czynność konieczną.
7 sublátís ancorís. Ablativus absolutus.
8 dís. Częsta forma dativusa i ablativusa liczby mnogiej "deus".
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.