Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Argonauci

12. Magiczna maść

Médéa, régis fília, Iásonem adamávit, et ubi audívit eum tantum perículum subitúrum esse, rem aegré ferébat. Intellegébat enim patrem suum hunc labórem próposuisse eó ipsó cónsilió, ut Iásón morerétur. Quae cum ita essent, Médéa, quae summam scientiam medicínae habébat, hóc cónsilium iniit. Mediá nocte ínsciente patre ex urbe évásit, et postquam in montís fínitimós vénit, herbás quásdam carpsit; tum súcó expressó unguentum parávit quod ví suá corpus aleret nervósque cónfírmáret2. Hóc factó Iásoní unguentum dedit; praecépit autem ut eó dié quó istí labórés cónficiendí essent corpus suum et arma máne oblineret. Iásón etsí paene omnibus hominibus mágnitúdine et víribus corporis antecellébat (víta enim omnis in vénátiónibus atque in studió reí mílitáris cónsúmébátur), tamen hóc cónsilium nón neglegendum esse cénsébat3. [ pokaż tłumaczenie ]


1 ínsciente patre. Ablativus absolutus.
2 quod ... cónfírmáret. Zdanie celowe.
3 nón neglegendum esse cénsébat. Dosłownie: "nie uważał za godną zlekceważenia".
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.