Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Argonauci

17. Powrót do Argo

Dum autem ea geruntur, Argonautae, quí ad mare relictí erant, ánxió animó reditum Iásonis exspectábant; id enim negótium summí esse perículí intellegébant. Postquam igitur ad occásum sólis frústrá exspectávérunt, dé éius salúte déspéráre coepérunt, nec dubitábant quín aliquí cásus1 accidisset. Quae cum ita essent, mátúrandum sibi cénsuérunt2, ut ducí auxilium ferrent; sed dum proficíscí parant, lúmen quoddam subitó cónspiciunt mírum in modum intrá silvás refulgéns, et mágnopere mírátí quae causa esset éius reí ad locum concurrunt. Quó cum vénissent, Iásoní et Médéae advenientibus occurrérunt, et vellus aureum lúminis éius causam esse cógnóvérunt. Omní timóre sublátó mágnó cum gaudió ducem suum excépérunt, et dís grátiás máximás égérunt quod rés tam félíciter événisset3. [ pokaż tłumaczenie ]


1 aliquí cásus. Podczas gdy "aliquis" jest zaimkiem w funkcji rzeczownika ("coś"), "aliqui" występuje w roli przymiotnika ("jakiś").
2 mátúrandum sibi cénsuérunt. Koniugacja omowna bierna z dativusem sprawcy: podmiot wykonuje czynność określoną przez gerundivum.
3 quod ... événisset. Czasownik jest w trybie łączącym, ponieważ "quod" ("ponieważ") wprowadza to, co myślą towarzysze Jazona ("jak sądzili").
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.