Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Argonauci

18. Pościg

Hís rébus gestís omnés sine morá návem rúrsus cónscendérunt, et sublátís ancorís prímá vigiliá1 solvérunt; neque enim satis tútum esse arbitrátí sunt in eó locó manére. At réx Aeétés, quí iam ante inimícó in eós fuerat animó2, ubi cógnóvit fíliam suam nón modo ad Argonautás sé recépisse sed etiam ad vellus auferendum auxilium tulisse, hóc dolóre gravius exársit. Návem longam3 quam celerrimé dédúcí iussit, et mílitibus impositís fugientís ínsecútus est. Argonautae, quí rem in discrímine esse bene sciébant, omnibus víribus4 rémís contendébant; cum tamen návis quá vehébantur ingentí esset mágnitúdine, nón eádem celeritáte quá Colchí prógredí poterant. Quó factum est ut minimum abesset quín á Colchís sequentibus caperentur, neque enim longius intererat quam quó télum adicí posset. At Médéa cum vídisset quó in locó rés essent, paene omní spé dépositá ínfandum hóc cónsilium cépit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 prímá vigiliá. Rzymianie dzielili dzień od wschodu do zachodu na dwanaście godzin (hórae), zaś noc od zachodu do wschodu na cztery czuwania (vigiliae).
2 inimícó ... animó. Ablativus opisu.
3 Návem longam. Dosłownie: "długa łódź". Przymiotnik podkreśla kształt statku wojennego w porównaniu do statku handlowego.
4 omnibus víribus. Ablativus sposobu.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.