Ardua prima via est. - Pierwsza ścieżka jest trudna. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

12. Trzecia praca: schwytanie Łani Kerynejskiej

Postquam Eurystheó caedés Hydrae núntiáta est, mágnus timor animum éius occupávit. Iussit igitur Herculem cervum quendam ad sé referre; nóluit enim virum tantae audáciae1 in urbe retinére. Híc autem cervus, cúius cornua aurea fuisse tráduntur, incrédibilí fuit celeritáte2. Herculés igitur prímó vestígiís3 eum in silvá persequébátur; deinde ubi cervum ipsum vídit, omnibus víribus currere coepit. Úsque ad vesperum currébat, neque nocturnum tempus sibi ad quiétem relinquébat, frústrá tamen; núlló enim modó cervum cónsequí poterat. Tandem postquam tótum annum cucurrerat4 (ita tráditur), cervum cursú5 exanimátum cépit, et vívum ad Eurystheum rettulit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 tantae audáciae. Genitivus opisu. Podobnie, jak w przypadku ablativusa opisu, zawsze składa się z rzeczownika i określenia.
2 incrédibilí celeritáte. Ablativus opisu.
3 vestígiís. Ablativus środka.
4 cucurrerat. Czas zaprzeszły może wystąpić z "postquam" aby podkreślić duży odstęp czasu.
5 cursú. Ablativus przyczyny.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.