Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

39. Barka Charona

Dé Orcó, quí ídem1 Hádés appellábátur, haec tráduntur. Ut2 quisque dé vítá décesserat, mánés3 éius ad Orcum, sédem mortuórum, á deó Mercurió dédúcébantur4. Húius regiónis, quae sub terrá fuisse dícitur, réx erat Plútó, cui uxor erat Próserpina, Iovis et Cereris fília. Mánés igitur á Mercurió déductí prímum ad rípam veniébant Stygis flúminis, quó5 régnum Plútónis continétur. Hóc tránsíre necesse erat antequam in Orcum veníre possent.6 Cum tamen in7 hóc flúmine núllus póns factus esset, mánés tránsvehébantur á Charonte quódam, quí cum parvá scaphá ad rípam exspectábat. Charón pró hóc offició mercédem postulábat, neque quemquam, nisi hóc praemium prius dedisset8, tránsvehere volébat. Quam ob causam mós erat apud antíquós nummum in óre mortuí9 pónere eó cónsilió10, ut cum ad Stygem vénisset, pretium tráiectús solvere posset. Ií autem quí post mortem in terrá nón sepultí erant Stygem tránsíre nón potuérunt, sed in rípá per centum annós erráre coáctí sunt; tum démum Orcum intráre licuit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 qui ídem. Dosłownie: "który tym samym".
2 Ut. Przysłówek.
3 mánés. W liczbie mnogiej oznacza duszę/ducha zmarłego.
4 dédúcébantur. Czynność zwyczajowa.
5 quó. Ablativus środka.
6 possent. Tryb łączący i "antequam" oznaczają, że czynność jest oczekiwana lub zamierzona.
7 in. Po polsku: "na" lub "nad".
8 dedisset. Tryb łączący w mowie zależnej. Charon powiedział "nisi dederis (czas przyszły II), nón tránsveham" ("jeśli nie dasz, nie przeprawię".
9 mortuí. Jako rzeczownik: "zmarłego".
10 eó cónsilió. "W tym celu". Zdanie "ut ... posset" jest w apozycji do "cónsilió": mówi, co jest celem zwyczaju.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.