Ardua prima via est. - Pierwsza ścieżka jest trudna. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

44. Zatruta koszula

Nessus igitur sagittá Herculis tránsfíxus moriéns humí1 iacébat; at né occásiónem suí ulcíscendí2 dímitteret, ita locútus est: "Tú, Déianíra, verba morientis3 audí. Sí amórem marítí tuí cónserváre vís4, hunc sanguinem quí nunc é pectore meó effunditur súme ac repóne; tum, sí umquam in suspíciónem tibi vénerit5, vestem marítí hóc sanguine ínficiés6." Haec locútus Nessus animam efflávit; Déianíra autem nihil malí suspicáta imperáta fécit. Pauló post Herculés bellum contrá Eurytum, régem Oechaliae, suscépit; et cum régem ipsum cum fíliís interfécisset, Iolén éius fíliam captívam sécum redúxit. Antequam tamen domum vénit, návem ad Cénaeum prómunturium appulit, et in terram égressus áram cónstituit, ut Ioví sacrificáret. Dum tamen sacrificium parat, Licham comitem suum domum mísit, quí vestem albam referret; mós enim erat apud antíquós, dum sacrificia facerent7, albam vestem gerere8. At Déianíra verita9 né Herculés amórem ergá Iolén habéret, vestem10 priusquam Lichae dedit, sanguine Nessí ínfécit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 humí. Locativus "na ziemi".
2 suí ulcíscendí. Gerundivum. Występuje zamiast gerundium, które miałoby dopełnienie w accusativusie.
3 morientis. W roli rzeczownika: "umierającego (człowieka)".
4 vís. Od "voló".
5 sí ... vénerit. Czas przyszły II sugeruje poprzedzanie czynności wyrażonej w zdaniu głównym czasem przyszłym I.
6 inficiés. Czas przyszły trybu oznajmującego występuje czasem w roli trybu rozkazującego, podobnie, jak w języku polskim.
7 facerent. Tryb łączący przez przystosowanie. Czasownika zdania zależnego od bezokolicznika występuje w trybie łączącym, jeśli te dwa zdania są ściśle pozwiązane logicznie.
8 gerere. Wyrażenia takie jak "mós est" mogą przyjmować jako podmiot bezokolicznik lub zdanie skutkowe.
9 verita. Ten imiesłów zwykle tłumaczy się czasem teraźniejszym.
10 vestem. Miejsce tego słowa w zdaniu jednoznacznie wskazuje, że jest dopełnieniem zarówno "dedit", jak i "ínfécit".
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.