Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Argonauci

1. Zły stryj

Erant ólim in Thessaliá duo frátrés, quórum alter Aesón, Peliás alter1 appellábátur. Aesón prímó régnum obtinuerat; at post paucós annós Peliás régní cupiditáte adductus nón modo frátrem suum expulit, sed etiam in animó habébat2 Iásonem, Aesonis fílium, interficere. Quídam tamen ex amícís3 Aesonis, ubi sententiam Peliae cógnóvérunt, puerum é tantó perículó éripere cónstituérunt. Noctú igitur Iásonem ex urbe abstulérunt, et cum posteró dié ad régem rediissent, eí renúntiávérunt puerum mortuum esse4. Peliás cum hóc audívisset, etsí ré vérá5 mágnum gaudium percipiébat, speciem tamen dolóris praebuit et quae causa esset mortis quaesívit. Illí autem cum bene intellegerent dolórem éius falsum esse, nesció quam6 fábulam dé morte puerí finxérunt. [ pokaż tłumaczenie ]


1 alter ... alter ... . "Jeden ... , drugi ...".
2 in animó habébat. "Zamierzał".
3 ex amícís. "Quídam", podobnie, jak "únus", zwykle łączy się z przyimkiem "ex" lub "dé" i ablativusem, zamiast z genitivusem.
4 puerum mortuum esse. Dosłownie: "chłopca będącego martwym". Mowa zależna od "Puer mortuus est" ("Chłopiec jest martwy").
5 ré vérá. Spełnia rolę przysłówka, czasem nawet pisze się łącznie. Tłumaczy się jako "w rzeczywistości", "w istocie".
6 nesció quam. Dosłownie: "nie wiem, jaką". Idiomatyczne użycie czasownika "nesció" z zaimkiem pytającym w roli zaimka nieokreślonego: "jakąś", "jakąkolwiek".
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.