Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Argonauci

15. Ucieczka Medei

Réx Aeétés ubi Iásonem labórem própositum cónfécisse cógnóvit, írá graviter commótus est; id enim per dolum factum esse intellegébat; nec dubitábat quín Médéa eí auxilium tulisset. Médéa autem cum intellegeret sé in mágnó fore1 perículó sí in régiá manéret, fugá salútem petere cónstituit. Omnibus rébus igitur ad fugam parátís mediá nocte ínsciente patre2 cum frátre Absyrtó évásit, et quam celerrimé ad locum ubi Argó subducta erat sé contulit. Eó cum vénisset, ad pedés Iásonis sé próiécit, et multís cum lacrimís eum obsecrávit né in tantó discrímine mulierem désereret quae eí tantum prófuisset. Ille quod memoriá tenébat sé per éius auxilium é mágnó perículó évásisse, libenter eam excépit, et postquam causam veniendí audívit, hortátus est né patris íram timéret. Prómísit autem sé quam prímum eam in náví suá ávectúrum3. [ pokaż tłumaczenie ]


1 fore. Skrócona forma "futurus esse", bezokolicznika czasu przyszłego czasownika "sum".
2 Omnibus ... parátís ... ínsciente patre. Dwa ablativusy niezależne.
3 ávectúrum. Imiesłów czynny czasu przyszłego. Bezokolicznik "esse" często jest pomijany w takich wyrażeniach ze względów stylistycznych.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.